Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

dharmalady
dharmalady
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou
dharmalady
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaiblameyou iblameyou
dharmalady
1268 902b
dharmalady
8145 f4db 500
Reposted fromrol rol viaiblameyou iblameyou

June 13 2015

dharmalady
Jak żyć- spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałam spytać o to samo
— W.Szymborska
dharmalady
dharmalady
dharmalady
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
dharmalady
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
dharmalady
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
dharmalady

June 10 2015

dharmalady
dharmalady
4153 9baa 500
by DALeast, Lodz
Reposted fromurbanart urbanart viaabsstract absstract
dharmalady
4382 64de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaabsstract absstract
dharmalady
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viaabsstract absstract
dharmalady
0395 f2dd 500
Reposted fromherzlich herzlich viaabsstract absstract
dharmalady
9357 54a0 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaabsstract absstract

June 04 2015

dharmalady
Reposted frompanimruk panimruk viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl